Medziriadky 2023 – nadpozemský ročník!

Propozície súťaže

Literárna súťaž Medziriadky spojená s letnou literárnou školou je vyhlásená pre autorov do 26 rokov a bude hodnotená anonymne. Do súťaže sa môžete zapojiť s poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná hra, filmový scenár alebo rozhlasová hra).

Dôkladne si preštudujte propozície a formálne náležitosti prác. 

VEKOVÉ KATEGÓRIE pre POÉZIU a PRÓZU:

 • žiaci základných škôl, 5. – 9.ročník
 • študenti stredných škôl
 • študenti vysokých škôl a mládež do 26 rokov (max. 26 rokov v čase uzávierky)
 • DRAMATICKÝ TEXT sa hodnotí bez vekového členenia

SÚŤAŽNÉ PRÁCE MUSIA byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu:

 • POÉZIA 3 až 5 básní
 • PRÓZA max. 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana =1800 znakov vrátane medzier, počet znakov si v MS Word môžete skontrolovať na paneli vľavo dole), maximálny povolený rozsah je teda 18 000 znakov
 • DRAMATICKÝ TEXT bez obmedzenia

Práce zasielajte v nasledovnej úprave: písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, bez obrázkov a mena súťažiaceho/súťažiacej v texte. 

Do súťaže prijímame iba práce autorov, ktorí nepublikovali samostatný knižný debut. Zaslané práce nesmú byť do vyhlásenia súťaže verejne publikované a do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené.

POSTUP PRI REGISTRÁCII

 1. Pred zaslaním príspevku prosím vyplňte online prihlášku www.medziriadky.sk/prihlaska/.
 2. Súťažný príspevok treba zaslať na sutaz@medziriadky.sk, vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word), nie ODT, PDF ani RTF.
 3. Súbor pomenujte v tvare: druh_priezvisko_meno (napríklad proza_slancikova_bozena alebo poezia_smrek_jan alebo drama_tajovsky_jozef).
 4. Každý literárny druh zasielajte v osobitnom súbore, čiže všetky básne v prvom súbore, všetky prózy v druhom, všetky drámy v treťom. Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, prosím, zašlite príspevky každého osobitne.
 5. Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do troch dní. V opačnom prípade nás kontaktujte.
 6. Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou e-mailov, preto prosíme, vyplňte v prihláške e-mailový kontakt priamo na súťažiaceho/rodiča.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE:

 • vyhlásenie súťaže: 7.2.2023
 • uzávierka súťaže: 1.4.2023
 • Zaslanie pozvánok päťdesiatim finalistom najneskôr do 10.7.2023. Päťdesiat finalistov bude pozvaných na letnú školu literatúry.
 • Uskutoční sa 20. – 26. augusta 2023.

Publikované: 7.2.2023